29 mrt 2024 16:57

Beheer van de nucleaire passiva

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Energie Tinne Van der Straeten drie ontwerpen van koninklijk besluit en een voorstel van financieel akkoord goed inzake het beheer van de nucleaire passiva.

Concreet worden goedgekeurd:

  • een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag voorzien voor de financiering van het nucleair Passief-SCK CEN voor het jaar 2024
  • een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag voorzien voor de financiering van het nucleair Passief-BP1/BP2 voor het jaar 2024
  • voorstel van financiering voor het beheer van het Passief-IRE de jaren 2024 en 2025
  • een ontwerp van koninklijk besluit dat de waarden van de parameters in de formule voor de berekening van het aandeel van elke contribuant in de integratiebijdrage vastlegt, alsook de termijnen waarbinnen dit aandeel moet worden betaald
  • een voorstel van financieel akkoord tussen de federale Staat en het Waals Gewest betreffende de retrocessie van de cellen C15 tot C20 in Gebouw B6 van de site van het IRE te Fleurus

De eerste twee ontwerpen van koninklijk besluit worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, het derde wordt eerst ter advies voorgelegd aan de Raad van State.