12 mrt 2015 11:38

Beheer van het register voor broeikasgassen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed rond het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan. 

Een Europese richtlijn* van 2003 eist dat in elke lidstaat een register wordt opgesteld en gehouden dat bestemd is om een nauwkeurige boekhouding van de emissierechten voor broeikasgassen bij te houden. Het ontwerp van koninklijk besluit moet het koninklijk besluit van 9 juli 2010 vervangen dat het beheer van dit register vastlegt alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan, als gevolg van de evolutie van het Europees kader op dat vlak.

Een nieuwe Europese verordening** bevat immers algemene voorschriften en vereisten op het vlak van het beheer van het register. In deze verordening worden de voorwaarden vastgelegd opdat het EU-register, het transactielogboek van de Europese Unie (EUTL) en het Internationaal Transactielogboek (ITL) met elkaar worden verbonden. De link met het ITL vereist een uitbreiding van de vertrouwelijkheid van de verwerking van de gegevens door de beheerder van het register, maar ook een verplichting om bepaalde gegevens mee te delen. 

Andere wijzigingen zijn noodzakelijk om de procedures van het nationaal register te verbeteren, om de risico's van fraude en van witwassen te beperken en om de Staat te ontdoen van verantwoordelijkheid in geval van betwisting van transacties en rekeningoverzichten. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

* richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap 

** verordening nr. 389 van de Commissie van 2 mei 2013 tot instelling van een EU-register