23 dec 2016 16:31

Bekendmaking van niet-financiële informatie door bepaalde grote vennootschappen

Op voorstel van minister van Economie Kris Peeters keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van vennootschappen wijzigt met het oog op de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn rond de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen.

Het voornaamste doel van de richtlijn* is de verbetering van de samenhang en de vergelijkbaarheid van de niet-financiële informatie in de Europese Unie door bepaalde grote ondernemingen te verplichten een verklaring van niet-financiële informatie op te stellen die minstens informatie bevat over milieuzaken, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Grote organisaties van openbaar belang met meer dan 500 werknemers moeten in hun jaarverslag een verklaring van niet-financiële informatie opnemen. Het gaat hier meer bepaald om:

  • de genoteerde vennootschappen
  • de kredietinstellingen
  • de verzekeraars en herverzekeraars
  • de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen

De verplichting geldt eveneens voor organisaties van openbaar belang die deel uitmaken van een grote groep. Vennootschappen die deel uitmaken van een groep en waarvan de moedervennootschap de relevante niet-financiële informatie in het jaarverslag of in het geconsolideerd jaarverslag heeft opgenomen, zijn vrijgesteld van de verplichting tot openbaarmaking van een verklaring van niet-financiële informatie. Het voorontwerp van wet bevat de mogelijkheid voor de vennootschappen om de niet-financiële verklaring op te nemen in een afzonderlijk verslag, dat als bijlage bij het jaarverslag wordt gevoegd. De controle gebeurt door de commissaris of de bedrijfsrevisor die is aangesteld door de vennootschap voor de controle op de geconsolideerde jaarrekening. 

Beursgenoteerde vennootschappen moeten bovendien in hun verklaring van deugdelijk bestuur hun diversiteitsbeleid beschrijven.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

* Europese richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen

Voorontwerp van wet betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit, door bepaalde grote vennootschappen en groepen