24 jan 2014 11:02

Bekrachtiging van de koninklijke besluiten rond de hervorming van de Belgische spoorwegen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille een voorontwerp van wet goed dat de koninklijke besluiten bekrachtigt die genomen worden met toepassing van de wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen. 

Het gaat om de volgende koninklijke besluiten:

  • de  besluiten die het voor NMBS Holding, Infrabel en de NMBS mogelijk hebben gemaakt om de vereiste structuuroperaties te initiëren en door te voeren, waardoor slechts twee autonome overheidsbedrijven overblijven en die het normatief kader en organiek statuur van de betrokken entiteiten aanpassen aan de nieuwe structuur en de nieuwe activiteiten van deze entiteiten;
  • het besluit op grond waarvan HR Rail, naamloze vennootschap van publiek recht, de nieuwe werkgever van al het personeel dat ter beschikking gesteld wordt aan Infrabel  en de (nieuwe) NMBS, wordt tot stand gebracht, het organiek statuut ervan wordt vastgesteld, het personeel door NMBS Holding aan HR Rail wordt overgedragen, evenals de nodige regelingen inzake de terbeschikkingstelling van het personeel door HR Rail aan Infrabel en de (nieuwe) NMBS en de regels en beginselen inzake het personeelsstatuut, het syndicaal statuut, de personeelsaangelegenheden en de sociale dialoog, worden ingevoerd;
  • de besluiten die betrekking hebben op bepaalde aangelegenheden inzake de spoorwegreglementering. Dat laatste luik heeft het voorwerp uitgemaakt van een traject waarbij de gewestregeringen werden betrokken, in overeenstemming met artikel 6, § 4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 op de hervorming van de instellingen. 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.