18 nov 2005 16:00

Belasting op de inverkeerstelling

Fiscale herdefiniëring van het begrip "lichte vrachtwagen"

Fiscale herdefiniëring van het begrip "lichte vrachtwagen"

Op voorstel van de Heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van bijzondere wet goedgekeurd houdende wijziging van belastbare materie (*), voor wat de belasting op de inverkeerstelling betreft (B.I.V.). Dit ontwerp betreft de invoeging van een fiscale definitie van het begrip "lichte vrachtwagen" in het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen op het vlak van de B.I.V.. Bepaalde constructeurs hebben in het segment van de monovolumes en terreinwagens lacunes in de fiscale bepalingen benut om hun voertuigen niet te laten belasten als personenauto's, auto's voor dubbel gebruik of minibussen, maar ze te laten gelijkstellen met "lichte vrachtwagens". Samen met de wettelijke bepalingen die in het ontwerp van programmawet worden opgenomen en met de wettelijke bepalingen die doorde gewesten (op het vlak van de verkeersbelasting) zullen worden ingevoerd, moet dit ontwerp het mogelijk maken de bestaande misbruiken op een efficiënte manier te bestrijden. (*) bedoeld in artikel 94, 1°, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.