18 nov 2005 16:00

Ministerraad van 18 november 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 18 november, Wetstraat 16, vanaf 10u, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 18 november, Wetstraat 16, vanaf 10u, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister had het in de eerste plaats over de versterkings- of verbeteringsmaatregelen in het kader van de uitvoering van het generatiepact en de programmawet. Het gaat meer bepaald om de versterking van de maatregelen tegen de jeugdwerkloosheid (startbanenplan, lastenverlaging voor laaggeschoolde jongeren, activering van de wachtuitkering, verdubbeling van de publieke startbanen, tewerkstelling van jonge werknemers in de non-profit en individuele beroepsopleiding voor pas afgestudeerden). Ook werden bijkomende maatregelen genomen om de innovatie en het onderzoek te bevorderen. Wat de notionele interesten betreft wordt de voorwaarde om het belastingsvoordeel gedurende drie jaar in het bedrijf te behouden afgeschaft. Voor de onderzoekers komt er een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing. Daarnaast worden de administratieve formaliteiten voor de tijdelijke tewerkstelling van buitenlandse kenniswerkers vereenvoudigd. Wat het halftijds tijdskrediet betreft, tussen 50 en 55 jaar, komt er een differentiëring van de bijdragen op aanvullende vergoedingen Canady Dry. Voor de sectoren metaal, glas, chemie wordt de bestaande overgangsregeling voor het specifieke brugpensioen verlengd tot 2010. Ook de loopbaanvoorwaarde van 38 jaar wordt behouden. In 2015 wordt de algemene regeling ingevoerd, zijnde 58 jaar voor de zware beroepen of bij een anciënniteit van 38 jaar en aan 60 jaar en 35 jaar anciënniteit voor de overige werknemers. Er werd tevens beslist dat de gewestelijke tewerkstellingspremies en beroepsoverstappremies worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting, net zoals de kapitaals- en intrestsubsidies in het kader van de expansiewetgeving.