18 nov 2005 16:00

Kruispuntbank van Ondernemingen

Oprichting, samenstelling en werkingsmodaliteiten van het Comité belast met de kwaliteit van de gegevens

Oprichting, samenstelling en werkingsmodaliteiten van het Comité belast met de kwaliteit van de gegevens

Op voorstel van de Heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende oprichting van een Comité belast met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het ontwerp bepaald ook de samenstelling en de werkingsmodaliteiten van dit Comité. De opdracht van het Comité belast met de kwaliteit van de gegevens is de volgende: - de strategische KBO-projecten onderzoeken en opvolgen wanneer die een interdepartementaal bereik hebben; - de coördinatie sturen tussen de gegevensbeheerders en tussen de initiatiefnemers, in functie van de bevoegdheidsdomeinen en de verantwoordelijkheden van eenieder (waarborg van de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de gegevens, te nemen initiatieven, informatiestromen, oplossen van eventuele conflicten, aanduiding van contacten. ; - instaan voor de relaties met de andere authentieke bronnen. Het ontwerp bepaalt de samenstelling van het comité en van zijn bureau, alsook hun werkingsmodaliteiten (Voorzitterschap en secretariaat) en voert een besluitproces in bij wege van omzendbrieven. Het beoogt de oprichting van een instantie die gemachtigd is om de regels en gedragslijnen goed te keuren inzake het beheer van de gegevens verbonden aan de KBO. Dit ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.