18 nov 2005 16:00

Werknemerspensioen

Verhoging van het inkomensplafond voor de berekening van het werknemerspensioen

Verhoging van het inkomensplafond voor de berekening van het werknemerspensioen

Op voorstel van de Heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende uitvoering van het koninklijk besluit (*) betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. Dit ontwerp beoogt een verhoging van het inkomensplafond waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van het werknemerspensioen. Om te vermijden dat het verschil tussen het pensioen en het laatste beroepsinkomen toeneemt, voorzag de pensioenhervorming van juli 1997 dat het inkomensplafond in de sector werknemers tweejaarlijks zou aangepast worden aan de loonevolutie. Het ontwerp vermenigvuldigt het inkomensplafond voor de jaren na 2005 met 1,02 (coëfficiënt bekomen door de loonnorm van 1,054 te delen door de inflatie berekend op de gezondheidsindex gelijk aan 1,033). Het ontwerp is voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) nr. 50 van 24 oktober 1967, artikel 7, lid 10.