18 nov 2005 16:00

Herverdeling van de arbeid in de openbare sector

Verlenging van de maatregel van de vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uittreding

Verlenging van de maatregel van de vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uittreding

Op voorstel van de Heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, heeft de Ministerraad een ontwerp goedgekeurd van koninklijk besluit genomen in uitvoering van de wet (*) betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. Het ontwerp verlengt de maatregel van de vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uittreding met een jaar, tot 31 december 2006 dus, en dat op vraag van de vakorganisaties in het kader van de onderhandelingen rond het intersectoraal akkoord. Het ontwerp verlengt ook de vrijstelling van werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid tot dezelfde datum. Deze termijn van een jaar zal worden benut om de hervorming van het loopbaaneinde tot een goed einde te brengen en de eventuele implicaties ervan voor de werknemers van de openbare sector te concretiseren. (*) van 10 april 1995, artikel 27, § 3.