18 nov 2005 16:00

Duurzaam geëxploiteerd hout

Omzendbrief van de federale overheid ter bevordering van het gebruik van
duurzaam geëxploiteerd hout

Omzendbrief van de federale overheid ter bevordering van het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout

De Ministerraad keurde een ontwerp van omzendbrief van de federale overheid goed ter bevordering van duurzaam geëxploiteerd hout. Het ontwerp is een voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Begroting, mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling en Sociale Economie, de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, en de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken. In het Federaal regeerakkoord van 12 juli 2003 verbindt de regering zich ertoe om bijzondere aandacht te besteden aan de bescherming van de tropische wouden, oerbossen en biodiversiteit. Voor haar eigen houtverbruik zal de federale regering het voorbeeld geven door nog enkel hout te gebruiken dat afkomstig is van verantwoord bosbeheer. Ze zal er ook bij andere overheden op aandringen om dezelfde houding aan te nemen bij het uitschrijven van aanbestedingen. Het federale plan duurzame ontwikkeling (goedgekeurd door de Ministerraad op 24 september 2004) bevestigde het engagement om door middel van het aankoopbeleid het duurzaam bosbeheer te bevorderen. Voor het identificeren van hout afkomstig uit duurzaam bosbeheer gelden er certificeringsystemen. De twee meest bekende certificeringsystemen zijn: PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification Schemes) en FSC (Forest Stewardship Council). Volgens de federale Raad Duurzame Ontwikkeling (FRDO) biedt de FSC-certificatie de beste garanties voor een duurzaam bosbeheer. De PEFC-certificatie lijkt beter aangepast aan eigenaars van bossen met kleine oppervlakte zoals die in Europa bestaan. De FRDO meent dat voor hout afkomstig van landen waar de criteria van sociale dialoog en de rechten van de inheemse volkeren niet worden gerespecteerd, de FSC certificatie de voorkeur verdient zolang de andere certificatiesystemen deze criteria niet beter integreren. Voor hout dat afkomstig is van landen waar een sterk ontwikkelde sociale dialoog bestaat, moeten de twee systemen op voet van gelijkheid worden behandeld. Het ontwerp van rondzendbrief omschrijft het in aanmerking te nemen hout als alle hout afkomstig van bossen waarvan het duurzaam beheer door een onafhankelijke instelling volgens internationaal erkende criteria werd gecertificeerd. De certificeringsystemen die aan de vooropgestelde criteria voldoen zijn: - de FSC certificering, - de PEFC België – certificering, - de PEFC-certificering van andere landen en voor zover deze landen voldoen aan het criterium van een sterk ontwikkelde sociale dialoog en respect voor de rechten van inheemse volkeren. - een equivalente certificering uitgevoerd door een onafhankelijke instelling en volgens bovenvermelde internationaal erkende criteria die een garantie bieden dat het hout afkomstig is van duurzaam beheerde bossen. Om de toetsing te kunnen maken voor PEFC van andere landen en voor equivalente certificering zal een expertgroep worden pgericht. Die zal de landen die in aanmerking komen oplijsten. De omzendbrief is van toepassing op de aankoop, huur of leasing van houtproducten en door alle aanbestedende overheden van de federale en programmatorische overheidsdiensten, en van de instellingen van openbaar nut die onderworpen zijn aan het gezag, de controle of het toezicht van de Staat. De minister bevoegd voor Overheidsbedrijven zal een Protocol onderhandelen met de overheidsbedrijven, zodat zij de bepalingen ook toepassen.