18 nov 2005 16:00

Maximumfactuur

Precisering van de notie 'gezin' voor de leden van een religieuze gemeenschap

Precisering van de notie 'gezin' voor de leden van een religieuze gemeenschap

Op voorstel van de Heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad een ontwerp goedgekeurd van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**). Dit ontwerp heeft tot doel het begrip 'gezin' te preciseren dat wordt toegepast in het kader van de maximumfactuur, wanneer de rechthebbende lid is van een religieuze gemeenschap. De wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**) preciseert dat het lid van een religieuze gemeenschap wordt beschouwd als een alleenstaande, bij afwijking van het principe dat stelt dat de maximumfactuur wordt toegekend op basis van inlichtingen ingewonnen in het Rijksregister van natuurlijke personen. Deze bepaling treedt in werking op 1 januari 2006 en heeft een gunstig advies gekregen van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV. (*) van 15 juli 2002. (**) Hoofdstuk IIIbis van Titel III, gecoördineerd op 14 juli 1994.