18 nov 2005 16:00

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven inzake preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven inzake preventieve diplomatie

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie te financieren op de begroting 2005 van de FOD Buitenlandse Zaken: Mensenrechten – Problematiek illegale migratie: De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) maakte een handboek rond migratiebeheer. Het werd opgesteld in het kader van de door de IOM georganiseerde "internationale dialoog inzake Migratie" en brengt alle elementen samen die een beter begrip van de huidige uitdagingen inzake migratie mogelijk maken. Gezien de enorme problemen inzake migratie in subsaharaans Afrika en in de regio van de Grote Meren is een vertaling naar het Frans nodig en moet het ook in betrokken landen verspreid worden. Vredesopbouw en nationale verzoening – DRC: Het project "Renforcement des capacités locales à transformer les conflits et construire la paix en RDC" van de Amerikaanse ngo Search for Common Ground is voornamelijk gericht op de lokale capaciteitsopbouw en maakt gebruik van multimedia. In het kader van deze strategie worden een drietal grote activiteitsdomeinen onderscheiden: vorming lokale radiomensen en theaterprofessionals; interuniversitair forum en informatieverspreiding rond de hervorming van het leger en de terugkeer van vluchtelingen. Ontwapening – Rusland: Het Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction werd gelanceerd op de G8-Top van Kananaskis in 2002 (België besliste in mei 2004 om tot dit Partnership toe te treden) en beoogt de nodige fondsen te verzamelen om non-proliferatie en ontwapeningsprojecten te financieren in de Russische Federatie zodat dit land tegen 2012 zijn stocks van WMD kan afbouwen tot de overeengekomen niveaus. Een essentiële doelstelling van het Global Partnership betreft de vernietiging van stocks van chemische wapens in Rusland. Schuchyé is één van de grootste sites waar binnenkort effectief met de destructie van chemische wapens kan begonnen worden. Gezien de omvang van het project en de noodzaak aan duidelijke juridische afspraken werd met Rusland een kaderakkoord afgesloten om de financiële steun aan Schuchyé in goede banen te leiden. Rechten van de vrouw – Verenigde Naties: In een ontwerpresolutie van Frankrijk en Nederland wordt aangedrongen op een dieptestudie rond "alle vormen van geweld tegenover vrouwen" (steunende op resolutie A/RES/58/185 waarin de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties reeds verzocht werd dergelijke grondige studie uit te voeren). De studie wordt gebaseerd op nationaal, regionaal en internationaal onderzoek en heeft betrekking op de omvang, de oorzaken, de gevolgen en de kost van het geweld gepleegd op vrouwen; bestaande hiaten bij het verzamelen van gegevens en "best practices" inzake bestaande mechanismen die het geweld op vrouwen bestrijden.Ondanks financiële bijdragen van Oostenrijk, Frankrijk en Nederland is er nog een tekort om de studie te financieren.