18 nov 2005 16:00

Normalisatie: voortzetting van de hervorming

Overheveling van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Normalisatie en rechten en verplichten van de leden van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie

Overheveling van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Normalisatie en rechten en verplichten van de leden van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie stemde de Ministerraad in met twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) met betrekking tot de normalisatie. Ter herinnering: de Ministerraad keurde op 15 april 2005 de tekst van deze twee ontwerpen goed, die werden voorgelegd aan de vakbondsonderhandeling. De ontwerpen regelen de overheveling van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Normalisatie naar de FOD Economie, KMO's, Middenstand en Energie. Zij regelen bovendien de rechten en verplichten van de leden van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie. Dit Directiecomité is belast met het dagelijks beheer van de normalisatie. (*) - ontwerp van koninklijk besluit houdende overheveling van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Normalisatie naar de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; - ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de contractuele voorwaarden en het geldelijk statuut van de leden van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie; en dit, tot uitvoering van de wet van 3 april 2003.