09 jan 2004 16:00

Belasting op inkomsten uit spaargelden

Op voorstel van de Heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goedgekeurd die de richtlijn «spaargelden» omzet.

Op voorstel van de Heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goedgekeurd die de richtlijn «spaargelden» omzet.

Het door de richtlijn beoogde doel is dat de Lidstaten waarin de persoon verblijft die in een andere Lidstaat renten verkrijgt op die renten ook effectief belastingen kunnen heffen. Daarom zullen de Lidstaten informatie onder elkaar uitwisselen, behalve drie landen (België, het Groothertogdom Luxemburg en Oostenrijk), die, gedurende een overgangsperiode, een bronbelasting zullen heffen op de op hun grondgebied aan een verblijfhouder van een ander land uitbetaalde renten. Dit betekent dus concreet dat de verblijfhouders van andere Lidstaten die in België renten verwerven op die inkomsten een Europese bronbelasting zullen betalen. Zo ook zullen Belgische verblijfhouders die in het Groothertogdom Luxemburg of in Oostenrijk renten verwerven op die inkomsten een Europese bronbelasting dienen te betalen ? tenzij ze ondertussen de mogelijkheid te baat zouden genomen hebben om hun kapitaal naar België terug te brengen, eventueel gedekt door de eenmalige bevrijdende aangifte. Die inhouding zal in de eerste drie jaar van de overgangsperiode (die, als de door de richtlijn voorziene voorwaarden vervuld zijn, op 1 januari 2005 zou moeten beginnen) 15 % bedragen, 20 % gedurende de volgende drie jaar en daarna 35 %. Die belasting zal evenwel niet geheven worden als de begunstigde van de intresten een attest voorlegt dat afgeleverd werd door de bevoegde overheid van de Staat waar hij verblijft. Het voorontwerp van wet voorziet dat op elk moment bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit van de heffing van de bronbelasting kan overgegaan worden tot de gegevensuitwisseling. Die bepaling zal een gunstige begrotingsinvloed hebben. (*) voorontwerp van wet tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling.