09 jan 2004 16:00

Ministerraad van 9 januari 2004

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 9 januari 2004 in de Wetstraat 16 om 10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 9 januari 2004 in de Wetstraat 16 om 10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft de aandacht willen trekken op de beleidsnota voor de modernisering van het federaal openbaar ambt, waarvan de Ministerraad akte heeft genomen (persbericht 5). Minister Arena zal binnen de 14 dagen aan de Ministerraad (van 23 januari 2004) een aanpassing van de wetgeving voorstellen als antwoord op de opmerkingen van de Raad van State op de benoeming in een Federale Wetenschappelijke Instelling. Deze aanpassing zou ook kunnen gelden voor andere benoemingen in Federale Instellingen (persbericht 4). Daarnaast heeft de Eerste Minister inlichtingen verschaft betreffende de Eenmalige Bevrijdende aangifte. Een informatievergadering is gepland op 15 januari 2004, met onder andere de Vereniging van Banken, in verband met de nieuwe reglementering die 's anderendaags in voege treedt (op 16 januari 2004). Campagnes worden voorzien ten behoeve van de bevolking. De federale regering moet hierom de toestemming vragen van het Parlement. Wat betreft een voorontwerp van wet aangaande de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden (persbericht 9) hield de Minister van Financien eraan te preciseren dat deze wetgeving, dat een Europese richtlijn omzet naar Belgisch recht, enkel niet-residenten treft, nl. Europeanen die hun spaargelden in het buitenland beleggen, niet de Belgen die hun spaargelden in België laten (persbericht 9). De Eerste Minister heeft bevestigd dat het groen licht wordt gegeven voor een vormingsprogramma voor het Kongolese leger. De Minister van Landsverdediging wacht hiervoor op de handtekening onder een overeenkomst met de Verenigde Naties van kapitaal belang voor de pacificatie van Kongo, maar die moet geschieden met een maximum aan veiligheid. Een belangrijke vooruitgang werd geboekt inzake het Stuurplan van Landsverdediging, goedgekeurd op 3 december 2003. Verschillende programma's zullen dit jaar reeds aangevat worden. Zo zal de aankoopprocedure voor het programma AIV voor de infanterie reeds in 2004 ingeleid worden. De Minister van Landsverdediging heeft eraan herinnerd dat de zware organisatie van het leger geconfronteerd met de koude oorlog, wordt verlaten ten voordele van een lichte uitrusting, die wordt aangeschaft in enkel voor de operaties strikt noodzakelijke aantallen. Er wordt gestreefd naar internationale samenwerking en aankoop van bestaand materieel. De opdrachten zullen zoveel mogelijk, onder de vorm van een vaste en één of meerdere optionele schijven uitgevoerd moeten worden. De Ministerraad heeft ook het volgende goedgekeurd: - het afsluiten van een contract, via algemene offerteaanvraag, voor de uitbating en totale waarborg van de technische installaties van het militair kamp van Leopoldsburg (persbericht 3); - een voorontwerp van wet betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken (persbericht 6); - een overheidsopdracht van leveringen betreffende het project TelLanoGa en een bedrag van 15 miljoen euro, beschikbaar bij de FOD Begroting voor de verhuis van de Financietoren (persbericht 7); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake aardolie (persbericht 8); - een ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde wijziging van het beheerscontract tussen de Federale Staat en de naamloze vennootschap " Brussels Airport Terminal Company " (thans BIAC - Brussels International Airport Company) (persbericht 10); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit tot toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (persbericht 11); - een bijkomende bijdrage aan het vredes- en ontwikkelingsproces in Burundi (persbericht 14); - een voorontwerp van wet houdende instemming met de Europese Conventie van de Raad van Europa met betrekking tot het Landschap (persbericht 15);