09 jan 2004 16:00

Europese Conventie met betrekking tot het Landschap

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed houdende instemming met de Europese Conventie met betrekking tot het Landschap, van de Raad van Europa.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed houdende instemming met de Europese Conventie met betrekking tot het Landschap, van de Raad van Europa.

De Conventie heeft tot doel de overheidsinstanties aan te moedigen om, op verschillende niveaus, beleidsplannen en maatregelen aan te nemen voor de bescherming, het beheer en de inrichting van landschappen doorheen Europa. Zij heeft betrekking op alle landschappen, of zij nu uitzonderlijk of alledaags zijn, die de kwaliteit van het leefklimaat van de mensen bepalen. De tekst voorziet een soepele benadering van de landschappen waarvan de specifieke kenmerken vragen om verschillende maatregelen, gaande van zuiver behoud, via bescherming, beheer en verbetering tot echte creatie. De Conventie stelt juridische en financiële maatregelen voor op nationaal en internationaal niveau, met de bedoeling om een landschapsbeleid te formuleren en de wisselwerking tussen lokale en centrale autoriteiten aan te moedigen alsook de grensoverschrijdende samenwerking inzake landschapsbescherming. Zij stelt verschillende oplossingen voor, die door de Staten kunnen toegepast worden in functie van hun specifieke noden. De intergouvernementele comités van de Raad van Europa zullen waken over de toepassing van de Conventie. De tekst voorziet ook in de toekenning van een Landschapsprijs van de Raad van Europa aan lokale of regionale autoriteiten of een niet-gouvernementele organisatie (NGO), voor een voorbeeldig en duurzaam beleid inzake bescherming, beheer en inrichting van landschappen. (*) dit protocol werd goedgekeurd door de Raad van Ministers van de Raad van Europa op 17 juli 2000. De Europese Conventie met betrekking tot het Landschap werd door België op 20 oktober 2000 in Florence ondertekend.