09 jan 2004 16:00

Belgo-Burundese Samenwerking

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, heeft de Ministerraad een bijkomende bijdrage goedgekeurd aan het vredes- en ontwikkelingsproces in Burundi. Dit naar aanleiding van het ?Forum des Partenaires du Burundi? dat, op13 en 14 januari e.k., in Brussel plaatsvindt. Dit forum beoogt het transitieproces en de verworvenheden van het vredesproces te schragen via een hernieuwde steun van de internationale gemeenschap aan Burundi.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, heeft de Ministerraad een bijkomende bijdrage goedgekeurd aan het vredes- en ontwikkelingsproces in Burundi. Dit naar aanleiding van het ?Forum des Partenaires du Burundi? dat, op13 en 14 januari e.k., in Brussel plaatsvindt. Dit forum beoogt het transitieproces en de verworvenheden van het vredesproces te schragen via een hernieuwde steun van de internationale gemeenschap aan Burundi.

De bijeenkomst in Brussel volgt op de donorconferenties die plaatsgrepen in Parijs in 2000 en in Genève in 2001 en in 2002. Ingevolge de vredesakkoorden van Pretoria (*), die tussen de overgangsregering en de rebellenbeweging CNDD-FDD werden gesloten, bevindt Burundi zich thans in een cruciale fase voor wat zijn politieke toekomst betreft. De bijkomende bijdrage van België kadert in het blijvende en actieve engagement om het vredesproces in de regio van de Grote Meren tot een goed einde te helpen brengen. De Belgische bijdrage voorziet in volgende concrete acties: · een bijdrage van 3 M ? aan het multilateraal fonds van de Wereldbank voor de schuldproblematiek van Burundi. · een nieuwe storting in het ?Fonds belgo-burundais de réemploi?, ten belope van 4 M ?. Deze operatie laat toe projecten te realiseren inzake sociale rehabilitatie met een hoge arbeidsintensiteit. Dit project kadert in de steun aan de rehabilitatie van de oorlogsslachtoffers. · de oprichting van een expertisefonds van 2 M ? met het oog op capaciteitsversterking ten voordele van het goed bestuur. · een bijdrage van 3 M ? aan het project ter ondersteuning van de hervorming van de politie en de gendarmerie. Het totaalvolume van de bijkomende Belgische direct bilaterale steun bedraagt aldus 12 M ?. Zij sluit aan bij de bijkomende steun die zal worden verleend via andere kanalen (voedselhulp, locale NGO?s, conflictpreventie, ?) en bij de reeds in uitvoering zijnde programma?s. (*) van 17 november 2003