09 jan 2004 16:00

Overgang naar het hogere niveau

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*), een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende sommige reglementaire bepalingen met betrekking tot de overgang naar het hogere niveau. In een eerste fase werd om een spoedbehandeling verzocht en werd aan de Raad van State gevraagd een advies uit te brengen binnen een termijn van vijf werkdagen. De Raad van State had zich hiertegen verzet.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*), een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende sommige reglementaire bepalingen met betrekking tot de overgang naar het hogere niveau. In een eerste fase werd om een spoedbehandeling verzocht en werd aan de Raad van State gevraagd een advies uit te brengen binnen een termijn van vijf werkdagen. De Raad van State had zich hiertegen verzet.

Het ontwerp heeft tot doel de reglementering te corrigeren om alle ambtenaren, ongeacht of ze al dan niet aan het begin van hun loopbaan zijn en ongeacht of ze al dan niet een competentietoelage ontvangen, toe te laten deel te nemen aan de selectieproeven voor overgang naar het hogere niveau. Zo komt een einde aan de huidige blokkering van de evolutie van de loopbanen, zonder de nieuwe regels van de B, C en D-loopbanen echter weer op losse schroeven te zetten. Het ontwerp wordt nu overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen dertig dagen. (*) zie persbericht nr. 12 van 28/11/2003.