09 jan 2004 16:00

Gebruik der talen in gerechtszaken

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goedgekeurd betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goedgekeurd betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken.

Het voorontwerp beoogt een aanpassing van de taalvoorwaarden opgelegd aan het personeel van de griffies aan de vereisten van de uitgeoefende functie. Het streeft naar een oplossing voor de onmogelijkheid te voorzien in de administratieve functies voorzien in het kader van de Brusselse gerechten, bij gebrek aan kandidaten die voldoen aan de taalkundige voorwaarden. Het voorontwerp moet toelaten komaf te maken met de rotatie van contractuele personeelsleden die, bij gebrek aan benoeming, snel de Brusselse gerechten verlaten en zo de goede werking van deze gerechten in gevaar brengen. Het examen voor griffiers en adjunct-griffiers wordt afgestemd op het examen van het ?tweede type? voorzien voor doctoren en licentiaten in de rechten, namelijk een passieve en actieve schriftelijke en een passieve en actieve mondelinge kennis van de taal, gewettigd door het studiecertificaat. Het examen voor opsteller en bediende wordt afgestemd op dat van het ?eerste type?, voorzien voor doctoren en licentiaten in de rechten, namelijk een passieve schriftelijke en een passieve en actieve mondelinge kennis van de taal, gewettigd door het studiecertificaat. (*) tot wijziging van de artikelen 53, §6, en 54bis van de wet van 15 juni 1935 en tot toevoeging van een artikel 54ter en een artikel 66bis.