09 jan 2004 16:00

Terugstorting aan de apothekers

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**).

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**).

Dit ontwerp bepaalt de retributie op de verzekeringstegemoetkoming voor de in officina?s afgeleverde terugbetaalbare geneesmiddelen. Het maakt het mogelijk om een terugstorting te doen aan de apothekers, indien na afsluiting van de rekeningen van 2003 blijkt dat de brutomarge lager is dan 440 miljoen of dat het geïnde bedrag hoger ligt dan 42,04 miljoen euro. Het ontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37 § 17 en artikel 165, laatste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (**) gecoördineerd op 14 juli 1994.