24 okt 2003 17:00

Belasting over de toegevoegde waarde

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, en twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) rond diezelfde belasting.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, en twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) rond diezelfde belasting.

Het voorontwerp zet de Europese richtlijn (**), met het oog op de vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de voorwaarden die gelden voor de facturering inzake belasting over de toegevoegde waarde, om in Belgisch recht. Op communautair vlak bepaalt het voorontwerp een aantal gemeenschappelijke modaliteiten voor elektronische facturering, elektronische bewaring van facturen, eigenhandige facturering en uitbesteding van de factureringswerkzaamheden. (*) - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde; - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 2, 3, 4, 7, 8, 19, 23, 24, 31, 46, 47, 48, 50 en 53 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. (**) richtlijn 2001/115/EG van de Raad van 20 december 2001, tot wijziging van richtlijn 77/388/EEG.