24 okt 2003 17:00

Ministerraad van 24 oktober 2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 24 oktober 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 24 oktober 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft vooreerst aangekondigd dat de Raad het voorontwerp van programmawet heeft klaargestoomd tot uitvoering van de besluiten van de Werkgelegenheidsconferentie, en ook de begroting 2004. Deze voorbereiding wordt vervolgd tussen deskundigen op 29, 30 en 31 oktober. Op 3 november wordt aan de tekst geschaafd onder leiding van Mw. Laurette Onkelinx, aangezien de Eerste Minister in officieel bezoek zal zijn in Turkije. De volgende dag zou de Ministerraad de knopen moeten doorhakken. De Eerste Minister heeft ook de Belgische houding verduidelijkt voor de Internationale Donorconferentie voor de heropbouw en het eerherstel van Irak (bericht 37). Guy Verhofstadt heeft daarnaast de aandacht getrokken op de genomen maatregelen betreffende de belasting op de toegevoegde waarde. Die maatregelen volgen het zog van de politiek gevoerd tijdens de vorige legislatuur (bericht 5). De Eerste Minister heeft daarop extra gewezen op de beslissingen in het raam van de modernisering van de administratie. De maatregelen volgen drie wegen: - een akkoord op de vermindering van de loonlast; - overheidsopdrachten voor de vorming van ongeveer 8000 staatsbedienden; - verbetering van de interne organisatie (berichten 24 tot 33). Guy Verhofstadt heeft ook de nadruk gelegd hey voorontwerp van wet tot regeling van de verdeling van het aantal in het Europees Parlement te verkiezen Belgische leden (bericht 15). Hij vermelde dat voorzien is dat in de 10 zetels toegekend aan Franstalige Belgen er één voorbehouden blijft voor een verkozene van de Duitstalige Gemeenschap; De Ministerraad heeft overigens zijn goedkeuring gegeven aan de uitbreiding van het Internationaal Perscentrum, in het Residentie Palace (variabericht). Hierna volgen de andere beslissingen van de Ministerraad: - de toekenning door FEDICT aan de heer Leslie Goossens, van de firma AOS, van een overeenkomst als project-coördinator informatie-architecturen (bericht 4); - de uitgave, in het kader van het dossier met betrekking tot de uitbetaling van de toelage 2003 van Europese Beweging - België (EBB), v.z.w. (bericht 7); - drie ontwerpen van koninklijk besluit tot goedkeuring van de personeelsformatie, de taalkaders en het statuut van het administratief personeel van de Hoge Raad voor de Justitie (bericht 9); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (bericht 10); - het afsluiten van een onderhoudscontract voor het gebouw, gelegen Regentschapstraat 4, waarin de Handelsrechtbank van Brussel gevestigd is (bericht 11); - het afsluiten van een onderhoudscontract voor het Justitiepaleis II van Nijvel, gelegen rue Clarisse 113 (bericht 12); - de goedkeuring van de aanpassingen aan het investeringsprogramma van het samenwerkingsakkoord Federale Staat - Brusselse Hoofdstedelijk Gewest alsook van het protocolakkoord met betrekking tot de verwezenlijking van bepaalde initiatieven inzake openbaar vervoer in het kader van hetzelfde samenwerkingsakkoord (bericht 13); - een ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, v.z.w., mededeling van de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend in het kader van de wetenschappelijke navorsingactiviteit "Analyse van het Bronchuscarcinoomregister" (bericht 14); - het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur voor het onderhoud van de LEOPARD-schootssimulatoren (bericht 16); - het afsluiten van een contract met betrekking tot de levering van de uitrustingen, toebehoren en diensten noodzakelijk voor de modernisering van de infrarood detectiesystemen geïnstalleerd op de C-130H vliegtuigen (bericht 17); - het afsluiten, via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, van een overeenkomst met de firma IBM voor de levering, de installatie en het onderhoud van een " High End Database Server " (HEDS) met besturingssoftware en toebehoren (bericht 18); - het lanceren van drie overheidsopdrachten voor Landsverdediging (bericht 19); - een ontwerp van koninklijk besluit tot het verlenen van een eervol ontslag en tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom (bericht 20); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benoeming van de leden van de Beheerraad van de " Belgische Technische Coöperatie " (B.T.C.) (bericht 21); - een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds (bericht 22); - de organisatie van het nationaal seminarie " Implementatie van het Europees Sociaal Fonds en zijn bijdrage tot de Europese Werkgelegenheidsstrategie: evaluatie en toekomstperspectieven " (bericht 34); - het toevertrouwen aan het " Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorgen " van de opdracht de gegevens te definiëren die nodig zijn om een gezondheidsbeleid uit te bouwen dat in verband staat met de medische ongevallen en die nodig zijn om een budgettaire evaluatie van een nieuwe voorziening ter vergoeding van de medische fouten en de therapeutische risico's mogelijk te maken (bericht 35); - het Cardiffrapport 2003 alsook het Belgisch antwoord op de " Broad Economic Policy Guidelines 2003-2005 " inzake product en arbeidsmarkt. Het document zal worden overgemaakt aan de Europese Commissie (bericht 36); - een ontwerp van koninklijk besluit waarmee de Ministerraad bevestigt zich budgettair te engageren voor de Belgische deelname aan de wereldtentoonstelling van Aïchi (Japan) in 2005 (bericht 38);