24 okt 2003 17:00

Wereldtentoonstelling in Aïchi

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarmee hij bevestigt zich budgettair te engageren voor de Belgische deelname aan de wereldtentoonstelling van Aïchi (Japan) in 2005.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarmee hij bevestigt zich budgettair te engageren voor de Belgische deelname aan de wereldtentoonstelling van Aïchi (Japan) in 2005.

De Ministerraad belastte vervolgens de Minister van Economie ermee hem een samenwerkingsprotocol voor te leggen waarin de rechten en plichten evenals de financiële inbreng van elk der deelnemende partijen worden bepaald. Na goedkeuring zal dit protocol worden voorgedragen aan het Overlegcomité "Federale Regering - Regeringen van de Gewesten en de Gemeenschappen".