24 okt 2003 17:00

Selectie en loopbaan van het Rijkspersoneel

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de selectie en de loopbaan van het Rijkspersoneel.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de selectie en de loopbaan van het Rijkspersoneel.

Het ontwerp brengt de geldigheidsduur van de wervingsreserves op 2 jaar en verleent aan de Minister van Ambtenarenzaken de mogelijkheid deze termijn te verlengen op vraag van de door de werving betrokken Minister. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000.