24 okt 2003 17:00

Competentiemetingen

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad de lancering of de toekenning goed van overheidsopdrachten in het kader van de competentiemetingen.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad de lancering of de toekenning goed van overheidsopdrachten in het kader van de competentiemetingen.

De Regering wil het statuut van de ambtenaren opwaarderen. In de plaats van tests door te voeren om na te gaan of de agenten over de nodige capaciteiten beschikken om hun functie optimaal uit te voeren wordt eerder gekozen voor opleidingen waarmee deze capaciteiten verworven kunnen worden. Vandaag worden de voordelen van het "levenslang leren" aangeprezen. Aan de ambtenaren moet dan ook de mogelijkheid worden geboden hun vaardigheden te ontwikkelen door het volgen van gecertificeerde vormingen. Praktisch gezien wordt vandaag absolute prioriteit gegeven aan het afronden van de eerste cyclus competentiemetingen. Alle betrokken personeelsleden moeten immers de mogelijkheid krijgen om voor de eerste maal deel te nemen aan deze competentiemetingen. Ook moet aan de kandidaten de betaling worden gewaarborgd van de competentietoelage in september 2004, zoals voorzien. Anderzijds is het duidelijk dat de spelregels nu niet kunnen gewijzigd worden: de eerste cyclus competentiemetingen zal volledig gebaseerd zijn op de eisen die onder de vorige legislatuur werden vastgesteld. Dit neemt echter niet weg dat, in de mate van het mogelijke, verbeteringen kunnen worden aangebracht aan het organisatieproces van deze metingen. Zo heeft een eerste overheidsopdracht betrekking op de organisatie van gecertificeerde vormingen op het vlak van informatie- en communicatietechnologie (ICT) voor het technisch personeel van niveau C (punt 28). Vervolgens worden twee overheidsopdrachten gelanceerd die aan de personen die dat wensen de mogelijkheid bieden de competenties te ontwikkelen waarvoor zij wat zwak zijn. Concreet gaat het om een zelfstudiepakket, aangeboden op papier en op elektronische drager (punt 29 en 30). De twee laatste opdrachten, ten slotte, moeten aan de ambtenaren van niveau B en C, die niet geslaagd zijn voor de PC-vaardigheidstest, de mogelijkheid bieden een opleiding te volgen die hen voorbereidt op de herkansing voor deze test. (punt 32 en 33) De Regering bevestigt met deze maatregelen nogmaals dat het van het grootste belang is aan de ambtenaren echte loopbaanperspectieven te bieden. Door zijn capaciteiten te ontwikkelen en dankzij opleidingen zijn competenties te doen gelden kan elke ambtenaar werk maken van zijn loopbaan.