24 okt 2003 17:00

Belgisch Overlevingsfonds

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot uitvoering van de wet (**) tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot uitvoering van de wet (**) tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds.

Het Belgisch Overlevingsfonds heeft als doel de voedselzekerheid van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in de armste ontwikkelingslanden te verbeteren. Dit doen ze door projecten en programma's van verschillende ontwikkelingsorganisaties te financieren. De eerste wijziging heeft betrekking op de datum van indiening van technische dossiers en projecten. Deze uiterste indieningsdatum wordt verschoven van 31 juli naar 31 maart om het probleem van laattijdige vastleggingen en ordonnanceringen en de ongelijkmatige spreiding van de werklast op de administratie te verhelpen. Deze nieuwe datum is van toepassing op de te subsidiëren projecten van de Belgische NGO's (***) en multilaterale organisaties. Dit geldt niet voor de bilaterale projecten, waarvan de uitvoering contractueel toegewezen wordt aan de Belgische Technische Coöperatie (B.T.C.) in uitvoering van het beheerscontract. Een tweede wijziging heeft betrekking op de samenstelling van de parlementaire vertegenwoordiging in de werkgroep "Belgisch Overlevingsfonds". Deze wijziging komt tegemoet aan de resolutie (****) van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waarin aan de Regering gevraagd wordt de samenstelling van de werkgroep "Belgisch Overlevingsfonds" niet te beperken tot zes leden maar zoveel leden aan te stellen als er fracties vertegenwoordigd zijn in de Conferentie van de Voorzitters. Voor elk lid zal voortaan een plaatsvervanger aangeduid worden. Bovendien zal op aanvraag van de Kamer naast de Voorzitter ook een Ondervoorzitter gekozen worden uit de parlementaire vertegenwoordigers. Dat bepaalde geïnteresseerde fracties geen vertegenwoordiger hadden en er soms heel weinig volksvertegenwoordigers effectief aanwezig waren op de vergaderingen leidde tot de gevraagde wijziging. Een bredere vertegenwoordiging kan immers de parlementaire interesse versterken. De nieuwe benaming van de administratie voor ontwikkelingssamenwerking wordt in datzelfde artikel ook vermeld. Er wordt nu bij hoogdringendheid om advies van de Raad van State gevraagd, zodat bij de volgende parlementaire zitting de wijzigingen van kracht kunnen worden en de werkgroep "Belgisch Overlevingsfonds" kan samengesteld worden volgens de nieuwe regeling. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2000. (**) van 2 februari 1999. (***) Niet-Gouvernementele Organisatie (****) van 27 maart 2003.