24 okt 2003 17:00

Belgische Technische Coöperatie

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de benoeming van de leden van de Beheerraad van de " Belgische Technische Coöperatie " (B.T.C.).

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de benoeming van de leden van de Beheerraad van de " Belgische Technische Coöperatie " (B.T.C.).

Mevrouw Vautmans heeft ontslag genomen uit haar functies als lid en Vice-Voorzitter van de Beheerraad van de B.T.C., dit wegens de onverenigbaarheid van deze functies met haar mandaat als volksvertegenwoordiger. Zij wordt opgevolgd door de heer Jef Valkeniers. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2003.