24 okt 2003 17:00

Overgang naar het hogere niveau

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende sommige reglementaire bepalingen met betrekking tot de overgang naar het hogere niveau.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende sommige reglementaire bepalingen met betrekking tot de overgang naar het hogere niveau.

Het ontwerp heeft tot doel de reglementering te corrigeren om alle ambtenaren, ongeacht of ze al dan niet aan het begin van hun loopbaan zijn en ongeacht of ze al dan niet een competentietoelage ontvangen, toe te laten deel te nemen aan de selectieproeven voor overgang naar het hogere niveau. Zo komt een einde aan de huidige blokkering van de evolutie van de loopbanen, zonder de nieuwe regels van de B, C en D-loopbanen echter weer op losse schroeven te zetten.