19 mei 2006 17:00

Belasting over de toegevoegde waarde

Indiening van BTW aangiften via elektronische weg

Indiening van BTW aangiften via elektronische weg

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wijzigt. Het is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën. Om in overeenstemming te zijn met artikel 22 van de zesde richtlijn (*) geeft de aanpassing van artikel 53octies, § 2, van het Wetboek, de Koning de mogelijkheid, om onder door Hem vast te stellen voorwaarden, de indiening en de mededeling van bepaalde aangiften en gegevens langs elektronische weg toe te staan en zelfs te verplichten. De aanpassing kadert in de administratieve vereenvoudiging voor belastingplichtigen en belastingadministraties. De nieuwe tekst verplicht de belastingplichtigen die een periodieke BTW-aangifte indienen, om dat via elektronische weg te doen. De belastingplichtigen die niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikken zijn van de verplichting vrijgesteld. De verplichting wordt geleidelijk ingevoerd. Er wordt rekening gehouden met het bedrag van de jaaromzet van 2005 en met het feit of de belastingplichtigen maandelijkse of driemaandelijkse periodieke aangiften indienen. Men zal de elektronische identiteitskaart gebruiken bij de indiening van de elektronische BTW-aangifte. De verplichting geldt: - vanaf januari 2007 voor de belastingplichtigen waarvan de jaaromzet voor het jaar 2005 voor hun volledige economische activiteit meer dan 50.000.000 euro bedraagt (BTW niet inbegrepen), - na een termijn van achttien maanden voor de andere belastingplichtigen die maandelijks een aangifte moeten indienen, waaronder de belastingplichtigen van wie de jaaromzet meer dan 200.000 euro (exclusief BTW) bedraagt voor alle leveringen van volgende goederen (risicosectoren): minerale oliën, toestellen voor mobiele telefonie en computers en hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen en de landvoertuigen uitgerust met een motor onderworpen aan de reglementering betreffende de inschrijving. - na een termijn van dertig maanden voor belastingplichtigen die een driemaandelijkse aangifte moeten indienen. (*) van de Raad van 17 mei 1977.