13 feb 2004 16:00

Beleggingsportefeuilles

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

Dit voorontwerp zorgt voor de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn (*) tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten, met het oog op de reglementering van beheersmaatschappijen en vereenvoudigde prospectussen. Dit voorontwerp van wet is essentieel om de competitiviteit van de sector van de Belgische beleggingsinstellingen te kunnen garanderen. Het gamma van beleggingen voor de Belgische beleggers die hun tegoeden repatriëren in het kader van de eenmalige bevrijdende aangifte wordt zodoende uitgebreid. Het voorontwerp werd overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen vijf dagen. De uiterste datum voor in de inwerkingtreding van de omzetting van de richtlijn is immers 13 februari 2004. (*) richtlijn 2001/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 januari 2002 tot wijziging van richtlijn 85/611/EEG van de Raad.