13 feb 2004 16:00

Ministerraad van 13 februari 2004

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 13 februari 2004 in de Wetstraat 16 om
10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 13 februari 2004 in de Wetstraat 16 om 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft 2 extra ministerraden aangekondigd in het zog van die van Gembloers. De eerstvolgende zal doorgaan in Oostende op zaterdag 20 et zondag 21 maart 2004. Hij zal gaan over levenskwaliteit, duurzame ontwikkeling en sociale zekerheid. De tweede extra ministerraad wordt gepland op dinsdag 30 en woensdag 31 maart 2004 en zal handelen over hervormingen van justitie en politie De Eerste Minister heeft daarna de aandacht gevestigd op de goedkeuring van het derde-investeerderprincipe bij energiebesparingen (bericht 15). De Ministerraad heeft ook goedgekeurd: - de officiële lijst van drie kandidaten voor de functie van Belgische rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (bericht 2); - de kadernota rond de hervorming van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (bericht 3); - een voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 56 van het Wetboek van Strafvordering (bericht 4); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende de aanwijzingsprocedure en de evaluatie van de assessoren en hun plaatsvervangers in de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (bericht 5); - het akkoord van de Eerste Minister voor het afsluiten van dienstcontracten voor de totaliteit van de behoeften inzake maritiem transport in 2004 (bericht 7); - twee ontwerpen van koninklijk besluit rond de aanduiding van de managementfuncties en staffuncties in de federale overheidsdiensten (bericht 8); - een voorontwerp van wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (bericht 9); - een ontwerp van koninklijk besluit in verband met het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, voor wat betreft de belastingvrijstelling voor prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars (bericht 10); - twee ontwerpen van koninklijk besluit rond het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en zelfstandigen (bericht 11); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende productnormen voor voertuigen (bericht 14); - een voorontwerp van wet tot uitvoering van het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica (bericht 16); - een voorontwerp van wet betreffende de toepassing van het aanvullend protocol bij de Internationale overeenkomst inzake de niet-verspreiding van kernwapens en waardoor de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) haar informatie aangaande de nucleaire activiteiten in België kan verruimen en toegang kan verkrijgen tot plaatsen die niet worden vermeld in de wet houdende geëigende beschikkingen teneinde de IAEA toe te laten inspectie- en verificatiewerkzaamheden door te voeren op Belgisch grondgebied (bericht 17); - de buitenlandse militaire operaties voor 2003 (bericht 18); - een samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten rond de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in de Ministerraad van de Europese Unie (bericht 19).