13 feb 2004 16:00

Productnormen voor voertuigen

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende productnormen voor voertuigen.

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende productnormen voor voertuigen.

Dit ontwerp beoogt de omzetting van de bepalingen van de Europese richtlijn (*) betreffende autowrakken voor wat betreft de federale leefmilieubevoegdheden. Het ontwerp heeft tot doel het ontstaan en de verspreiding in het milieu van gevaarlijke stoffen en afval afkomstig van voertuigen te voorkomen. Het voorziet: - het verbod op de aanwezigheid van vier zware metalen (lood, cadmium, kwik en zeswaardig chroom) in voertuigonderdelen en -materialen na 1 juli 2003; - de verplichte markering van onderdelen en materialen om hergebruik en recyclage te bevorderen; - het verplicht informeren van de consument door de voertuigproducent over de inspanningen op het gebied van de doelstellingen van de richtlijn. Het ontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000.