13 feb 2004 16:00

Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de aanwijzingsprocedure en de evaluatie van de assessoren en hun plaatsvervangers in de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de aanwijzingsprocedure en de evaluatie van de assessoren en hun plaatsvervangers in de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Het is niet alleen de bedoeling de evaluatieprocedure te vereenvoudigen en te verduidelijken maar ze ook efficiënter te maken. Er wordt een selectiecomité opgericht onder het voorzitterschap van de afgevaardigd bestuurder van het Selectiebureau van de Federale Overheid. Het ontwerp preciseert bovendien de criteria volgens dewelke de assessoren zullen geëvalueerd worden, en dit vanuit de zorg voor homogeniteit tussen de verschillende commissies en transparantie tegenover de geëvalueerde assessoren. De twee leden van de Hoge Raad voor Penitentiair Beleid, die deel uitmaakten van het selectiecomité, worden vervangen door een lid van de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen en door een lid van de dienst P&O van de FOD Justitie. (*) van 10 augustus 1998.