13 feb 2004 16:00

Wetboek van Strafvordering

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed tot wijziging van artikel 56 van het Wetboek van Strafvordering. De tekst houdt rekening met de opmerkingen van de Raad van State.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed tot wijziging van artikel 56 van het Wetboek van Strafvordering. De tekst houdt rekening met de opmerkingen van de Raad van State.

Het voorontwerp voorziet een nieuwe regeling die er moet voor zorgen dat een vlottere doorstroming wordt verzekerd van informatie en inlichtingen, die in de loop van het gerechtelijk onderzoek zijn bekomen en die wijzen op een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de openbare veiligheid of de volksgezondheid. Het verplicht de onderzoeksrechter de informatie met betrekking tot dat gevaar onmiddellijk mee te delen aan de procureur des Konings en de federale procureur, of alleen aan de federale procureur als hij de strafvordering uitoefent. De informatieplicht moet worden nagekomen met inachtneming van de geheimhouding van het onderzoek, zodat de informatie die door de Minister van Justitie aan de terzake bevoegde overheden wordt overgemaakt zich beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare veiligheid en de volksgezondheid. De Regering wil zodoende de moeilijkheden verhelpen die in het verleden reeds herhaaldelijk zijn gerezen naar aanleiding van dossiers in gerechtelijk onderzoek, die informatie bevatten welke van cruciaal belang gebleken is voor de openbare veiligheid (vb. gegevens over geplande terroristische aanslagen, zelfs in het buitenland) of voor de volksgezondheid (vb. het in de handel zijn van een dodelijke drug). Deze informatie kon slechts laattijdig en na tijdrovende omwegen ter kennis gebracht worden van de bevoegde overheidsinstantie.