29 feb 2008 10:46

Beleid voor duurzame ontwikkeling

Nieuwe Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

Nieuwe Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over het ontslag en de benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie duurzame ontwikkeling. Het ontwerp is een voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette. 

Met de nieuwe regering moet de Interdepartementale Commissie Duurzame ontwikkeling opnieuw worden samengesteld. Die Commissie heeft een algemene coördinatieopdracht in de realisatie van het federaal plan voor duurzame ontwikkeling. Ze moet nu het voorontwerp van federaal plan voor duurzame ontwikkeling 2009-2012 goedkeuren en het daarna aan de ministerraad voorleggen. De commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van elk regeringslid, elke gemeenschapsregering, elke gewestregering en het Federaal Planbureau. Ze wordt ook bijgestaan door een expert uit een programmatorische federale overheidsdienst. 

Worden benoemd als lid van de Interdepartementale Commissie Duurzame
Ontwikkeling: 

 • mevrouw Nele Roobrouck als vertegenwoorder van de eerste minister,
 • de heer Luc Mabille als vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele  Hervormingen, 
 • mevrouw Davine Dujardin als vertegenwoordigster van de vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en  Institutionele Hervormingen,
 • de heer Pierre Du Ville als vertegenwoordiger van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
 • de heer Tom Dekeyser als vertegenwoordiger van de minister van
  Binnenlandse Zaken, 
 • de heer Fons Borginon als vertegenwoordiger van de minister van Buitenlandse Zaken, 
 • de heer Jean Renault als vertegenwoordiger van de minister van
  Economie, Zelfstandigen en Landbouw, 
 • de heer Johan Vandenbussche als vertegenwoordiger van de minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, 
 • de heer Nicolas De Coster als vertegenwoordiger van de minister van Werk, 
 • de heer Luc Schiepers als vertegenwoordiger van de minister van Justitie, 
 • de heer Alfons Vanheusden als vertegenwoordiger van de minister van Landsverdediging, 
 • de heer Hervé Parmentier als vertegenwoordiger van de minister van Klimaat en Energie, 
 • mevrouw Marie Cherchari als vertegenwoordiger van de minister van Ontwikkelingssamenwerking, 
 • mevrouw Tinneke Huyghe als vertegenwoordiger van de minister van
  Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, 
 • mevrouw Nadine Gouzée als vertegenwoordiger van het Federaal Planbureau.

De ministerraad besliste een werkgroep bijeen te roepen om na te denken over de aanbevelingen die het Rekenhof in zijn verslag formuleerde over de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling (juni 2005).