23 mrt 2024 12:54

Beleidscyclus Klimaat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Klimaat Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de uitvoering van het mechanisme voor het beheer van het federale klimaatbeleid.

Deze jaarlijkse beleidscyclus zorgt voor de doeltreffende opvolging van het federale klimaatbeleid door middel van routekaarten, voortgangsverslagen en een syntheseverslag. Het syntheseverslag is een compilatie van de voortgangsverslagen en maakt een analyse op van de vooruitgang van de uitvoering van de federale beleidslijnen en maatregelen op het vlak van het klimaatbeleid.

Het ontwerp van koninklijk besluit legt de concrete uitvoeringsbepalingen vast voor de uitvoering van het mechanisme voor het beheer van het federale klimaatbeleid. Zo bepaalt het onder meer wat de routekaarten en voortgangsverslagen voor het beheer van het federale klimaatbeleid moeten bevatten.

Verzoeken voor bijkomende financiering voor het gebruik van een equivalent deel van het federale aandeel van de inkomsten uit de veiling van emissierechten worden samen met het voortgangsverslag ingediend.

De dienst Klimaatverandering zal jaarlijks op basis van de routekaarten en voortgangsverslagen een syntheseverslag opstellen, dat gepubliceerd zal worden nadat de regering er akte van heeft genomen. Het syntheseverslag draagt bij tot het opstellen en bijwerken van de federale bijdrage aan het geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.