28 jul 1995 17:00

Beleidsnota van de Regering aan het Parlement i.v.m. de Intergouvernem
entele Conferentie (IGC) van 1996