28 jul 1995 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 28 juli 1995

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 28 juli 1995, op Hertoginnedal,+ van 10. 00 uur tot 19.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal vanaf 19.00 uur een persconferentie geven. Deze persconferentie zal plaatshebben in de perszaal van het kabinet van de Eerste Minister, ingang Hertogstraat 4, verdieping -2. De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers. Meer in het bijzonder gaat het over de uitvoering van artikel 103 van de grondwet dat een speciale juridische bescherming voorziet voor ministers. Door het nieuwe voorontwerp wordt de bescherming aangepast naargelang het gaat om "misdrijven gepleegd in de uitoefening van het ambt" of om "misdrijven begaan buiten de uitoefening van het ambt". Bovendien moet het gerecht niet langer de toestemming vragen aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers om kleine onderzoeksdaden (confrontatie met getuigen, verhoor,...) tegen ministers te stellen. Voor welomschreven onderzoeksdaden (huiszoeking, inbeslagneming,...) moet het gerecht nog steeds de toelating vragen, maar nu aan een Commissie die in de schoot van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zal worden opgericht. ( persbericht 1 van 28/07/1995) Naar aanleiding van de Intergouvernementele Conferentie die +overeenkomstig het Verdrag van Maastricht in 1996 zal worden bijeengeroepen, keurde de Minsterraad een beleidsnota goed. In deze nota licht de regering haar standpunten en beleidsvisies goed. ( persbericht 2 van 28/07/1995) De heffing van de milieutaks op batterijen wordt uitgesteld tot 1 +januari 1996. Hiertoe keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed. ( persbericht 3 van 28/07/1995) Tevens heeft de Ministerraad kennis genomen van de brief van de +Commissie voor de Evaluatie van de Activa van het Rijk d.d. 26 juli 1995. In dit kader nam de Ministerraad beslissingen i.v.m. de NMKN. ( persbericht 4 van 28/07/1995) Het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen voorziet een +bijkomend honorarium voor alle geaccrediteerde geneesheren. Dit bijkomend honorarium zal worden terugbetaald door de ziekteverzekering en valt dus niet ten laste van de patiënt. Om deze beslissing uit te voeren, en dit vanaf 1 september 1995, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goed. ( persbericht 5 van 28/07/1995) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de omvorming van het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (CBHK) in een publiekrechtelijke naamloze vennootschap volledig uitvoert. ( persbericht 6 van 28/07/1995) Overeenkomstig het regeerakkoord en in het kader van de veiligheid in+ de steden keurde de Ministerraad de beginselen goed voor het afsluiten van samenlevingscontracten met 29 steden. Deze samenlevingscontracten zijn gebaseerd op de reeds bestaande veiligheidscontracten tussen de federale overheid en deze 29 steden. ( persbericht 7 van 28/07/1995) De federale overheid wil over een eigentijds en efficiënt federaal elektronisch netwerk beschikken. Daarom keurde de Ministerraad van 31 maart 1995 reeds een actieplan goed om de bestaande Bisteldienst, het federaal elektronisch netwerk van de federale overheid, te moderniseren. De Ministerraad van vandaag keurde de modernisering en de uitbouw van een federaal elektronisch netwerk goed. ( persbericht 8 van 28/07/1995) Verder keurde de Ministerraad de vernieuwing en de uitbreiding van 2 +centrale computers en randapparatuur van de RSZPPO goed ( persbericht 9 van 28/07/1995) alsook de vernieuwing van het computerprogramma van +de technische diensten kinderbijslag. ( persbericht 10 van 28/07/1995) Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) +kan een beroep doen op een extern adviesbedrijf dat gespecialiseerd is in het opstellen van boekhoudkundige regels. ( persbericht 11 van 28/07/1995) In het kader van de nieuwe wetgevende procedure heeft de Ministerraad+ een reeks wetsontwerpen en voorontwerpen van wet opnieuw onderzocht. Meer in het bijzonder gaat het om: - wetsontwerpen die reeds bij het Parlement waren ingediend, maar die door de ontbinding van de Kamers vervallen zijn en dus opnieuw moeten worden ingediend; - de voorontwerpen van wet die reeds waren goedgekeurd door de Ministerraad en die reeds voor advies aan de Raad van State waren voorgelegd, maar die nog niet bij het Parlement waren ingediend; - de voorontwerpen van wet die voor een tweede lezing aan de Ministerraad waren voorgelegd, na advies van de Raad van State. ( persbericht 12 van 28/07/1995) De Ministerraad nam eveneens twee beslissingen met betrekking tot de uitvoering van de wet op de overheidsopdrachten. ( persbericht 13 van 28/07/1995) In het munitiedepot van Meerdaal liggen er nog vliegtuigbommen, type M64 en M65 opgeslagen. Deze bommen moeten dringend worden vernietigd zodat het munitiedepot in juli 1995, ten allerlaatste in december 1995, kan worden gesloten. De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging om daartoe de procedure te starten. ( persbericht 14 van 28/07/1995) Eveneens op het vlak van landsverdediging ging de +Ministerraad principieel akkoord om vanaf 1996 de schoonmaak te toe te wijzen van +de militaire gebouwen en infrastructuur in België. ( persbericht 15 van 28/07/1995) In het kader van het vreemdelingenbeleid keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed ( persbericht 16 van 28/07/1995) Door een nieuw ontwerp van Koninklijk Besluit kan ook de bestaande regeling van het spreidingsplan inzake asielzoekers verder worden toegepast. (berricht 17) In het kader van de bouw van het Europees Parlement te Brussel, staat de bouw op stapel van vijf gebouwencomplexen, genaamd D1, D2, D3, D4 et D5. De Ministerraad ging akkoord met de conclusies over de Belgische verplichtingen tegenover het Europees Parlement i.v.m. het ter beschikking stellen van het bouwterrein voor gebouw D3. Verder verleende de Ministerraad zijn toestemming aan de Minister van Ambtenarezaken om de huuovereenkomst te vernieuwen voor de gebouwen gelegen aan de Brederodestraat 9. In dit gebouw zijn diensten van het Ministerie van Financiën gevestigd. ( persbericht 18 van 28/07/1995). In het hoofdstuk "Economisch, sociaal en fiscaal beleid" +keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed die de belastingprocedure wijzigen. ( persbericht 19 van 28/07/1995) Tevens besprak de Ministerraad de strategische consolidatie van +Belgacom en een ontwerp van beraadslaging i.v.m. de werking van de federale kabinetten. De procedure voor de benoeming van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen wordt via een ontwerp van Koninklijk Besluit gewijzigd. ( persbericht 20 van 28/07/1995) Tevens keurde de Ministerraad, in een tweede lezing, een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor de betrekkingen geregeld worden tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. ( persbericht 21 van 28/07/1995) In het hoofdstuk "Buitenlands beleid" nam de Ministerraad, +in het kader van dringende en bijzondere hulp aan de armste landen en bevolkingsgroepen, kennis van de bestedingen van drie kredietlijnen. Deze kredietlijnen waren goedgekeurd door de Ministerraden van 30 september en 23 december 1994. Tevens maakte de Ministerraad twee nieuwe kredietlijnen vrij van elk 50 miljoen frank. ( persbericht 22 van 28/07/1995) De Ministerraad ging eveneens akkoord dat het ABOS een onderhandse overeenkomst afsluit met het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) om de Belgische bijdrage in het malariaproject "Health System Reform and Malaria Control" in Laos uit te voeren. ( persbericht 23 van 28/07/1995) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +dat de Nationale Loterij toelaat mee te werken aan de "Europese Loterij 1995". ( persbericht 24 van 28/07/1995) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat +sommige bepalingen van het BTW-Wetboek wijzigt.( persbericht 25 van 28/07/1995) Daarnaast nam de Ministerraad kennis van de officiële reis van de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking naar Tanzania. De Ministerraad nam verder kennis van de "Economische begroting 1996" van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. De voorspellingen zijn dat de Belgische economie tussen 1994 en 1996 stabiel zou groeien met ongeveer 2,2% per jaar.