13 okt 1995 15:00

Beleidsnota van de Regering aan het Parlement i.v.m. de Intergouvernem
entele Conferentie (IGC) van 1996