15 feb 2008 16:20

Beleidsorganen federale overheidsdiensten

Wijziging van de bepalingen over de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten

Wijziging van de bepalingen over de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verscheidene bepalingen over de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten wijzigt (FOD). Het ontwerp van eerste minister Guy Verhofstadt en minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte past de aanbevelingen van het Rekenhof in de reglementering toe.

De voornaamste wijzigingen zijn:

  • De minister mag kiezen of hij of zij binnen de FOD een beleidsraad wil oprichten. Het is geen verplichting meer. Indien er geen beleidsraad komt, kan de minister de enveloppe voor experten gebruiken om bijzondere expertise voor de beleidscellen aan te trekken.
  • De beleidscellen maken formeel geen deel meer uit van de federale overheidsdiensten, maar horen op budgettair en reglementair vlak bij het regeringslid dat ervoor bevoegd is. Elke minister of staatssecretaris beschikt over ten minste een beleidscel met eventueel een of meerdere beleidskernen in functie van de bevoegdheden. De regering bepaalt de omvang van de beleidscel en de beleidskern bij het begin van de legislatuur. De functionele band met de FOD's wordt behouden. De directeur van de beleidscel en het hoofd van de beleidskern maken deel uit van het directiecomité van de FOD, zodat de samenwerking wordt bewaard.
  • Er komt een duidelijker onderscheid tussen inhoudelijke en uitvoerende medewerkers. De FOD Kanselarij van de Eerste Minister zal hier een grotere controle op uitoefenen.