10 okt 2003 17:00

Beleidsorganen van de FOD's

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten (FOD's).

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten (FOD's).

De beleidscellen worden op voet van gelijkheid geplaatst met de secretariaten, de cellen algemene beleidscoördinatie en de cellen algemeen beleid. Het verlof voor de uitoefening van een functie in een secretariaat, een beleidscel, een cel algemene beleidscoördinatie of een cel algemeen beleid wordt voortaan vergoed door de dienst van oorsprong. De uitvoerende personeelsleden van de beleidscellen worden aangeduid door de Minister of Staatssecretaris, binnen de perken van de budgettaire middelen die hiertoe worden toegekend. Het personeel dat deel uitmaakt van het federaal administratief openbaar ambt, een dienst van de Staat, een overheidsbedrijf, een dienst of een bestuur dat afhangt van de Gemeenschappen of Gewesten, van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of de Franse Gemeenschapscommissie, of van een gesubsidieerde onderwijsinrichting, genieten een weddencomplement, vastgesteld door de Minister of Staatssecretaris, binnen de perken van de personeelsenveloppe vastgelegd voor de cellen en de secretariaten. Dit weddencomplement wordt beschouwd als een toelage. Het personeel dat geen deel uitmaakt van deze diensten en instellingen geniet een wedde vastgesteld door de Minister of Staatssecretaris, binnen de perken van de daartoe toegekende budgettaire middelen.