10 okt 2003 17:00

Ministerraad van 10 oktober 2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 10 oktober 2003 in Wetstraat 16 vanaf 12.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 10 oktober 2003 in Wetstraat 16 vanaf 12.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft vooreerst nader bepaald dat het begrotingsoverleg doorging tijdens het weekend evenals de onderhandelingen Werkgelegenheidsconferentie Een mededeling voor het Parlement volgt op dinsdag 14 oktober. Guy Verhofstadt heeft daarna wat willen rechtzetten betreffende informatie bekendgemaakt naar twee verslagen van de Staatsveiligheid betreffende het risico tot sluiting van Ford Genk. Zodra hij de publicatie van deze gegevens vernam, heeft Guy Verhofstadt, samen met de Minister van Justitie, onmiddellijk alle inlichtingen opgevraagd teneinde de ware toedracht van het verhaal te kennen. In twee verslagen van de Staatsveiligheid, van 5 en 10 juni, wordt in feite gewag gemaakt van één occasionele, niet-verifieerbare anonieme bron die stelde de Ford omwille van financiële redenen en wegens een overaanbod van auto's op de markt, productiefaciliteiten in Europa zou moeten sluiten. Dezelfde bron vreesde ook dat België slachtoffer zou kunnen zijn wegens onze politiek houding in het dossier Irak. In het verslag van 10 juni wordt Ford Genk genoemd zonder enige verwijzing naar Irak. De Eerste Minister preciseert dat het hier gaat om interne verslagen van de buitendiensten die niet werden overgemaakt aan de regering, noch aan een lid van de regering. Gezien in de evaluaties die daarna werden uitgevoerd geen aanvullende aanwijzingen voor deze bewering werden gevonden, werd door de Staatsveiligheid besloten dit dossier wel te blijven volgen, maar hierover geen verslag aan de regering of een lid van de regering over te maken. De eerste Minister heeft eraan herinnerd dat Ford laat weten dat zij absoluut geen plannen heeft om de vestiging in Genk te sluiten, maar integendeel de volgende generatie Mondeo naar Genk tracht over te brengen. De Amerikaanse ambassade heeft ook laten weten dat er geen enkele band bestaat tussen de beslissing van Ford en de Belgische houding inzake Irak of de genocidewet. De Eerste Minister vindt de luchtigheid van sommige berichtgeving die speelt met de gevoelens van de werknemers van Ford Genk en hun familie, aanstootgevend, "op het moment dat regeringen en vakbonden zij aan zij staan in het gevecht voor het behoud van de werkgelegenheid in Genk". Hierna volgt een overzicht van de beslissingen van de Ministerraad: - een voorontwerp van wet rond de invordering van schuldvorderingen in de Europese Unie (bericht 4); - de handhaving van de werkgroep " Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid " (bericht 6); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten (FOD's) (bericht 10); - een omzendbrief die de dienstvrijstellingen voor 2004 vastlegt (bericht 12); - een voorontwerp van wet rond de betere werking van het openbaar ministerie (bericht 13); - de vastleggingsprocedure voor 11 IT-medewerkers via de vzw "Smals-MvM.egov" om de continuïteit van de werking van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te verzekeren, dit in het kader van de begrotingsdiscipline (bericht 15); - de aanrekening ten laste van de begroting 2003 van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg van een dossier met betrekking tot de organisatie van het 7de symposium "Preventie van zware ongevallen", op 4 november a.s. (bericht 16); - de gunning van een overheidsopdracht, door middel van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, met betrekking tot een studie over de heffing voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur in België (bericht 19); - een mededeling rond de verstoringen van het elektriciteitstransmissienet in de Verenigde Staten en in Italië (bericht 20); - een ontwerp van koninklijk besluit rond het ontslag en de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van de Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (N.I.R.A.S.). (bericht 21); - de buitenlandse operaties voor 2003, waarin de Belgische deelname aan de VN-opdracht "United Nations Mission of Interim Administration in Kosovo" (UNMIK) vermeld wordt (bericht 24); - een voorontwerp van wet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind, de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie (bericht 25); - een voorontwerp van wet tot goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Groothertogdom Luxemburg en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, en de Federale Regering van de Federale Republiek Joegoslavië betreffende de terug- en overname van personen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat, en het uitvoeringsprotocol en zijn bijlagen 1 tot 8 (bericht 26); - de ondertekening van een petitie tegen de doodstraf, op initiatief van Amnesty International, in het kader van de werelddag tegen de doodstraf, vandaag vrijdag 10 oktober 2003 (bericht varia). FOD Kanselarij van de Eerste Minister Algemene Directie Externe Communicatie