10 okt 2003 17:00

Invordering van schuldvorderingen in de Europese Unie

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed (*) rond de invordering van schuldvorderingen in de Europese Unie.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed (*) rond de invordering van schuldvorderingen in de Europese Unie.

Dit voorontwerp van wet heeft tot doel om een doeltreffender en doelmatiger invordering toe te laten van Belgische schuldvorderingen die het voorwerp uitmaken van een vraag tot invorderingsbijstand in één van de Lidstaten van de Europese Unie. Het zet tevens een Europese richtlijn om in Belgisch recht (**). Het objectief van deze richtlijn is het wijzigen van de bestaande modaliteiten inzake invordering om te beantwoorden aan de dreiging die de ontwikkeling van de fraude vormt en om een betere concurrentiepositie en neutraliteit van de binnenlandse markt te vrijwaren. Deze maatregelen zijn van toepassing op schuldvorderingen die betrekking hebben op rechten betreffende de gemeenschappelijke landbouwpolitiek, de douanerechten, de BTW, de accijnsrechten, de directe belastingen, de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten en de boetes "andere dan strafrechterlijke". (*) tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen in de Europese economische gemeenschap, die voortvloeien uit verrichtingen, die deel uitmaken van het financieringsstelsel van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor Landbouw, alsmede van landbouwheffingen en douanerechten, van de belasting op de toegevoegde waarden en van bepaalde douanerechten. (**) richtlijn 2001/44/EG van de Raad van 15 juni 2001 tot wijziging van de richtlijn 76/308/EEG van de Raad van 15 maart 1976.