10 okt 2003 17:00

Elektriciteitstransmissienet

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, nam de Ministerraad akte van een mededeling rond de verstoringen van het elektriciteitstransmissienet in de Verenigde Staten en in Italië.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, nam de Ministerraad akte van een mededeling rond de verstoringen van het elektriciteitstransmissienet in de Verenigde Staten en in Italië.

Het risico dat zich in België een stroomuitval voordoet is niet ondenkbeeldig. De gebeurtenissen in Italië en de VS hebben aangetoond hoe kwetsbaar de maatschappij is voor stroomstoringen. In het licht hiervan kan het volgende worden geconcludeerd: 1. De problemen in de VS tonen het belang aan van voldoende investeringen in het hoogspanningsnet. Bijgevolg dient de regulering in België voldoende incentives te bevatten teneinde investeringen in het net toe te laten. Dit betekent onder meer dat de netbeheerder een passende vergoeding dient te ontvangen voor de transmissieactiviteit en dat van de aldus ontvangen opbrengst een voldoende bedrag dient te worden geïnvesteerd in het onderhoud en de ontwikkeling van het net. De adequaatheid van de voorgestelde investeringen om aan de gestelde problemen tegemoet te komen zal een belangrijke toetssteen zijn bij de beoordeling van het ontwikkelingsplan van Elia (*). 2. Tot hiertoe werd onvoldoende stilgestaan bij de vraag of de lokale productiecapaciteit voldoende ondersteuning biedt aan de netbeheerder teneinde de stabiliteit van het net te kunnen garanderen. De Minister van Energie zal dan ook laten onderzoeken of er vandaag voldoende productiecapaciteit aanwezig is en in welke mate, desgevallend, het wettelijk kader kan worden gecreëerd teneinde ook op dit vlak de vereiste investeringen aan te moedigen. 3. Uit onderzoek is gebleken dat, indien zich problemen voordoen, een snelle aanpak essentieel is. In België werd tot hiertoe nog geen onderzoek verricht naar de gevolgen van een stroompanne en naar sectorgerichte maatregelen in een "plan van aanpak". De Minister van Energie en Economie zal ter zake een onderzoek laten uitvoeren. In functie van de resultaten van dat onderzoek zal vervolgens, in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken, een evaluatie worden gemaakt van de regels van het rampenplan. 4. De plannen voor de ontwikkeling van de netten die in elke lidstaat zijn uitgebouwd zouden meer rekening moeten houden met de Europese context. Er is dan ook dringend nood aan de uitbouw van een geïntegreerde langetermijnvisie voor het beheer van een Europees transmissienet, onder toezicht van een Europese regulator. De Minister van Energie zal hierop aandringen bij contacten met de Europese Commissie en zal ook de CREG (**) vragen daartoe de nodige initiatieven te nemen. (*) Elia is een naamloze vennootschap die het elektriciteitstransmissienet in België beheert. (**) CREG = Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas