10 okt 2003 17:00

Modernisering van de sociale zekerheid

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, besliste de Ministerraad de werkgroep " Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid " te handhaven.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, besliste de Ministerraad de werkgroep " Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid " te handhaven.

Deze werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken ministers en staatssecretarissen én de betrokken FOD's en sociale parastatalen. Hij werd belast (*) met de voorbereiding van de vereenvoudiging en modernisering van de administratieve verplichtingen van de werkgevers en de werknemers in het kader van de sociale zekerheid. Nog vóór het einde van de maand oktober zal de werkgroep verslag uitbrengen over de stand van zaken van de lopende activiteiten en concrete doelstellingen voorstellen voor de periode 2004-2007. (*) door de Ministerraad van 28 mei 1996.