10 okt 2003 17:00

Spoorweginfrastructuur

Op voorstel van de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Sociale Economie, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van een overheidsopdracht, door middel van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, met betrekking tot een studie over de heffing voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur in België.

Op voorstel van de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Sociale Economie, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van een overheidsopdracht, door middel van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, met betrekking tot een studie over de heffing voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur in België.

De studie heeft tot doel het voorstellen van een aantal krachtlijnen die het orgaan, bevoegd inzake tarificatie, moeten toelaten het huidige tarificatiesysteem te verbeteren door de ontwikkeling van een nieuwe, meer dynamische berekeningsmethode, om er vanuit een ondernemingslogica een beheerswerktuig van te maken. De overheidsopdracht, die plaatsvindt in het kader van de begrotingsdiscipline die door de Minister van Begroting werd opgelegd (*), wordt gegund aan de F.U.Ca.M. (**) en stemt overeen met een vastlegging van 48.760,00 euro ten laste van de FOD Mobiliteit en Vervoer. (*) in een omzendbrief van 6 maart 2003 (**) Facultés Universitaires Catholiques de Mons