10 okt 2003 17:00

Dienstvrijstellingen voor drie vrijdagen in 2004

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een omzendbrief goed die de dienstvrijstellingen voor 2004 vastlegt.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een omzendbrief goed die de dienstvrijstellingen voor 2004 vastlegt.

In het verleden werd geval per geval beslist over het al dan niet toekennen van een dienstvrijstelling aan de federale ambtenaren. Dit betekende dat alle ambtenaren niet gelijk behandeld werden en het publiek vaak laattijdig en onvolledig geïnformeerd werd. In 2004 vallen een aantal feestdagen op een donderdag. Dit is het geval voor 1 januari (Nieuwjaar), 20 mei (O.H. Hemelvaart) en 11 november (Wapenstilstand 1918). Er werd beslist een extra dag verlof toe te kennen aan de federale ambtenaren op volgende data: vrijdag 2 januari 2004, vrijdag 21 mei 2004 en vrijdag 12 november 2004. Op die manier is het voor het publiek duidelijk dat de federale overheidsdiensten, wetenschappelijke instellingen en instellingen van openbaar nut die dagen niet bereikbaar zullen zijn. Ook is hiermee een gelijke behandeling van alle ambtenaren verzekerd. Zij moeten dus die dagen geen verlof nemen maar krijgen een extra dag dienstvrijstelling. Diegenen die om functionele redenen toch de dienst moeten verzekeren kunnen de extra dag verlof achteraf op een meer geschikt moment opnemen.