10 okt 2003 17:00

Rechten van het kind

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind, de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind, de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie (*).

Het Protocol vindt zijn oorsprong in de bekommernis van de internationale gemeenschap om kinderen een betere bescherming te bieden tegen bepaalde wijdverspreide vormen van kindermisbruik. Het is daarom belangrijke dat er internationale standaarden worden aangenomen om de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie op een efficiënte wijze te bestrijden. Hiertoe dienen de staten die dit Protocol goedkeuren overeenkomstig de bepalingen ervan minstens een aantal strafbare gedragingen met betrekking tot de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie in het nationale strafrecht te verbieden. De goedkeuring van het voorontwerp van wet biedt België de mogelijkheid om dit Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind te bekrachtigen. Dit betekent dat België zich aansluit bij de gemeenschappelijke inspanning om het verschijnsel van verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie uit te bannen. (*) goedgekeurd te New York op 25 mei 2000 en reeds op 18 januari 2002 op internationaal vlak in werking getreden.