30 apr 2009 12:30

Belgacom

Wijziging van de statuten van Belgacom

Wijziging van de statuten van Belgacom

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom wijzigt. Het voorstel van minister van Overheidsbedrijven Steven Vanackere bekrachtigt de wijzigingen aan de statuten van Belgacom, die de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 8 april 2009 heeft goedgekeurd.

Het gaat om volgende wijzigingen:

  • de hernieuwing van de termijn van 5 jaar tijdens dewelke de raad van bestuur het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in één of meer malen kan verhogen, met een maximumbedrag van 200 miljoen euro
  • de verplichting om een rapport op te stellen alvorens over te gaan tot een kapitaalverhoging via inbreng in natura
  • de machtiging van de raad van bestuur om binnen een termijn van 5 jaar het wettelijk toegestane maximum aantal aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan 5% boven de hoogste slotkoers en niet lager dan 10% onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting
  • de benoeming en het ontslag van de leden van het directiecomité gebeuren door de raad van bestuur, op voorstel van de gedelegeerd bestuurder en na raadpleging van het benoemings- en bezoldigingscomité
  • de schrapping van de artikelen over de winstuitkering aan het personeel voor het boekjaar 2003 en over de bindende voordrachtrechten in de overgangsfase