21 sep 2006 17:00

Belgacom

Wijze waarop men personeelsleden van Belgacom kan inzetten

Wijze waarop men personeelsleden van Belgacom kan inzetten

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van: - het koninklijk besluit van 22 juli 2004 betreffende modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom in het kader van coördinatie van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart, - het koninklijk besluit van 22 juli 2004 betreffende modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom in de gemeenten in het kader van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart, - het koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de bepaling van het project, het vereist aantal in te zetten personeelsleden en de modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van Belgacom voor de organisatie en invulling van de neutrale calltaking van de alarmcentrales 112, 101 en 100, - het koninklijk besluit van 13 mei 2005 betreffende de modaliteiten voor het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom in het kader van de uitvoering van de vijfjaarlijkse herzieningen inzake het recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming en op de integratietegemoetkoming. Het ontwerp past de verschillende KB's aan van de lopende externe projecten (e-ID, CIC-112 en Sociale Zekerheid, DG Gehandicapten) aan de nieuwe situatie binnen Belgacom van personeelsleden in reconversie en in disponibiliteit. In het kader dat tot nu toe geldt, konden statutaire personeelsleden zich in een eerste fase vrijwillig kandidaat stellen voor projecten van externe mobiliteit binnen overheidsdiensten. Op het niveau van Belgacom werd in het najaar van 2006 echter een nieuwe collectieve overeenkomst over de organisatie van werk afgesloten met de syndicale organisaties. Daarin staan een aantal specifieke bepalingen voor de statutaire personeelsleden die in disponibiliteit werden gesteld sinds 1 januari 2006. Belgacom betaalt die personeelsleden sinds die datum een wachtgeld dat jaar na jaar afneemt. Het betreft personen die eerder in reconversie waren, maar voor wie nog geen alternatieve betrekking is gevonden. Er is afgesproken om deze personeelsleden verder kansen te geven. Daarom werd in het akkoord bepaald dat ze voorrang zullen krijgen op de personeelsleden in reconversie wanneer er nieuwe mogelijkheden zijn bij de projecten van externe mobiliteit. Verder werden een aantal van de specifieke modaliteiten voor de personeelsleden in disponibiliteit verduidelijkt en geïntegreerd in het ontwerp. Het ontwerp wordt voor overleg aan de vakbonden en daarna voor advies aan de Raad van State voorgelegd.